ពិ​ពណ៌​ពាណិជ្ជកម្ម

ស្នាក់នៅរហូតដល់កាលបរិច្ឆេទជាមួយឧស្សាហកម្មនិងទស្សនាកើតឡើងស្តង់របស់យើងនៅឆ្នាំនេះបង្ហាញពាណិជ្ជកម្ម។

 

 

123

ពិព័រណ៍ AHR 2015

សូមចូលទស្សនា Booth បានរបស់យើង 7157
McCormick ទីកន្លែង
ទីក្រុងឈីកាហ្គោ, អ៊ីល
មករា 26-28, 2015
ahrexpo.com

 

 122

MCE Milano  201 6

សូមចូលទស្សនា Booth បាន Hall5 U4 របស់យើង
Fiera Milano rho (MI)
ខែមីនា 15-18, ឆ្នាំ 2016
mcexpocomfort.it

 

122

 

MCE Milano  201 8

សូមចូលទស្សនារបស់យើងស្តង់ Hall5 U6
Fiera Milano rho (MI)
ខែមីនា 13-16, 2018
mcexpocomfort.it

 

 

ISH_logo19

ISH 2019

Visit Our Booth A83 in Hall 1.2
Frankfurt Fair and Exhibition Centre
Frankfurt, Germany
March 11-15
www.ish.messefrankfurt.com


WhatsApp Online Chat !