អំពី​ពួក​យើង

ក្រុមហ៊ុន

បង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 2007 HONGWU®គឺជាអ្នកផលិតអន្តរជាតិសំខាន់បំផុតនៃផលិតផលបំពង់ដែកអាចបត់បែនបាន។

HONGWUGAS™ CSSPT (Corrugated Stainless Steel Pliable Tubing) first introduced to the market in 2017 is used for natural gas and propane installations. HONGWUGAS™ CSSPT is currently in use for gas piping systems in single and multi-family residential as well as commercial and industrial buildings.

Designed for all domestic and commercial gas applications including new installations, repairs and extensions, the HONGWUGAS™ system will save you time and money. 

នេះ HONGWUGAS  ប្រព័ន្ធត្រូវបានអនុម័តដោយ DVGW នៅក្រោមឌិន EN15266: ឆ្នាំ 2007 ជាមួយនឹងចំនួន CG-4602CS040 ការចុះឈ្មោះ3

.


WhatsApp Online Chat !